Pozvánka na 24. zasadnutie MZ v Hurbanove | 14. decembra 2017

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

14. decembra 2017 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom stredisku mesta Hurbanovo.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a zmeny rozpočtu organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2017
 5. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 6. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 7. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby
 8. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie – Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo
 9. Interaktívne multifunkčné ihrisko – úver
 10. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a na roky 2018, 2019, 2020
 11. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre spoločenské, športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2018
 12. Protest prokurátora – Pd 174/17/4401-3-VZN č. 103 o mestskej polícii
 13. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo
 14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na I. polrok 2018
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 8. december 2017, 16:09 hod. | Web@Social Media Administrator