Pozvánka na 25. zasadnutie MZ v Hurbanove | 04. január 2018

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

4. januára 2018 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom stredisku mesta Hurbanovo.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

  1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
  2. Interpelácia
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
  4. Upravený návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a návrh rozpočtu organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 2018, 2019, 2020
  5. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre spoločenské, športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2018
  6. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2018
  7. Diskusia
  8. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 27. december 2017, 7:00 hod. | Web@Social Media Administrator