Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 14. jún 2018

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

14. júna 2018 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom dome Hurbanovo.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Hurbanovo
 5. Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2017
 6. Petícia proti vybudovaniu maštalí na chov ošípaných v katastri Mesta Hurbanovo
 7. Účtovná závierka spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo, s.r.o.
 8. Komunitný plán Mesta Hurbanovo
 9. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018
 10. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra mesta – HK/3/2018
 11. Návrh na zloženie inventarizačných komisií na inventarizácie majetku mesta v roku 2018
 12. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov mestského zastupiteľstva a úväzku primátora mesta na volebné obdobie 2018 – 2022
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 7. jún 2018, 12:35 hod. | Web@Social Media Administrator