Pozvánka na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 25. október 2018

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

25. októbra 2018 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Kultúrnom dome Hurbanovo.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Zahájenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo a III. zmena rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2018
 5. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 6. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 7. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre spoločenské, športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2019
 8. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na roky 2019, 2020 a 2021
 9. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2019
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 18. október 2018, 14:47 hod. | Web@Social Media Administrator