Pozvánka na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 24. október 2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

24. októbra 2019, t. j. vo štvrtok so začiatkom o 17:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby – 3. doplnenie
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 6. Petícia – žiadosť o zaradenie do plánu pre rok 2020 a vyčlenenie finančných prostriedkov na zhotovenie nového asfaltového koberca na cestu v Novej Trstenej
 7. Správy o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta – HK/1/2019
 8. Štatút mesta Hurbanovo – návrh na schválenie
 9. Rôzne
  1. Informatívna správa o uložení sankcie Úradom pre verejné obstarávanie pre Mesto Hurbanovo
  2. Členstvo mesta Hurbanovo v združeniach – informatívna správa
  3. Zmena vo výške členského príspevku v Občianskom združení – Mikroregión Hurbanovo
  4. Vybudovanie vegetačnej strechy – Dom kultúry Hurbanovo
  5. Plán realizácie projektov v meste Hurbanovo pre roky 2019 – 2022
  6. Poslanecký návrh – Autobusová stanica Observatórium Hurbanovo
  7. Poslanecký návrh – Rekonštrukcia strechy Domu kultúry Hurbanovo
  8. Poslanecký návrh – Projekt osvetlenia prechodov pre chodcov
  9. Poslanecký návrh – Projekt revitalizácie chráneného areálu bohatského parku
  10. Poslanecký návrh – Projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení ZŠ Nám. Konkolyho – Thege
  11. Poslanecký návrh – Projekt parkoviska pri ZŠ Nám. Konkolyho – Thege
  12. Poslanecký návrh – Vypracovanie výšky predpokladaných finančných nákladov na opravu cestnej komunikácie
  13. Poslanecký návrh na zmenu uznesení č.121/2019-MZ a č. 122/2019-MZ
  14. Poslanecký návrh – schválenie člena Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ Hurbanovo
  15. Poslanecký návrh – vyčlenenie finančných prostriedkov – orez javorov na ul. Výskumnícka
  16. Súhlas s odpredajom pozemkov – Tímea Bendíková
  17. Súhlas s prenájmom pozemku – Norbert Takács
  18. Súhlas s prenájmom pozemku – Mária Halászová
  19. Súhlas s prenájmom pozemku – SZĽH Infra, s.r.o.
  20. Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Peter Kozma
  21. Žiadosť o odpredaj pozemku – Západoslovenská distribučná, a.s.
  22. Žiadosť o zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s.
  23. Žiadosť o prenájom miestnosti – Pavol Zelenák
  24. Žiadosť o súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy – Alžbeta Bernáthová
  25. Žiadosť o bezplatné užívanie nebytových priestorov – MS SČK Hurbanovo
  26. Prospect spol. s r.o. – informatívna správa
 10. Diskusia
 11. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 17. október 2019, 14:29 hod. | Web@Social Media Administrator