Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov | 27. máj 2024

Vlastníci poľovných pozemkov v rámci Poľovného revíru Bohatá uznaného Rozhodnutím Lesného-úradu v Komárne č. 184/LÚ-KN/1994 zo dňa 8. decembra 1994 (ďalej v texte len “PR Bohatá” alebo „revír”) o výmere presahujúcej 1/3 celkovej výmery PR zastúpení Attilom Bašternákom, nar. 14. novembra 1978, trvale bytom Podzáhradná 1278/92, 947 01 Hurbanovo Vás touto cestou v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o poľovníctve) pozývajú na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Bohatá (ďalej v texte len „Zhromaždenie”), ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2024 so začiatkom o 11,00 hod. na Notárskom úrade notára JUDr. Petra Šulaia sídliacom na adrese M. R. Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky.


POZVÁNKA:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov | 27. máj 2024[164kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. máj 2024, 9:38 hod. | Web@Social Media Administrator