Informácia o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec Miestnej občianskej a preventívnej služby v Hurbanove

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o 8 (ôsmich) voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu Zamestnanec miestnej občianskej a preventívnej služby v Hurbanove:

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo
  Komárňanská 91
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Silvia Fejesová
  sekretariát primátora mesta
  mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
  +421 (0)35 3700 205
Pracovné miesto: Zamestnanec miestnej občianskej a preventívnej služby v Hurbanove
Pracovná oblasť: samospráva
Počet voľných pracovných miest: 8 (osem)
Náplň (druh) práce:

» dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku » činnosti preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia („zelený aspekt“); » monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečovanie bezpečného prechodu školopovinných detí cez cestu a upozorňovanie detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky; » dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodením (znečisťovanie verejných priestranstiev, spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, tj. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení), dodržiavanie verejného poriadku v meste; » upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) mestskej alebo štátnej polícii alebo príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii; » kontrolovanie pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov; » upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných porastov a kontrola dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí požiar; » monitorovanie a nahlasovanie prípadov nelegálnych skládok; » zúčastňovanie sa a pomoc, po predchádzajúcom súhlase primátora mesta, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a podujatí organizovaných mestom alebo marginalizovanou rómskou komunitou; » monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci marginalizovanej rómskej komunity ako aj medzi touto komunitou a väčšinovým obyvateľstvom; » byť nápomocný hliadke Policajného zboru SR a mestskej polícii a terénnym sociálnym pracovníčkam, spoločnému školskému úradu; » sledovanie a hlásenie pohybu cudzích osôb alebo motorových vozidiel na území mesta; » dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v meste; » nahlasovanie nelegálneho odberu elektrickej energie; » absolvovať minimálne 2 vzdelávacie aktivity z oblastí: Kvalita a ochrana života, zdravia a životného prostredia a Kurz prvej pomoci; » kontrola, osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na zákaz spaľovania komunálnych odpadov na voľnom priestranstve, vysvetľovanie negatívnych dopadov, zhoršovanie kvality ovzdušia a následné zdravotné riziká s tým spojené; » pôsobiť preventívne pred vznikom požiarov; » spolupracovať pri zabezpečovaní odstraňovania nelegálnych skládok s oprávneným a zodpovedným subjektom; » upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrola dodržiavania zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar; » ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta alebo príslušníkov mestskej polície

Miesto výkonu práce: Mesto Hurbanovo, 947 01 Hurbanovo
Základná zložka mzdy (v hrubom): 751,50 € za mesiac
Pracovný pomer: na dobu určitú (30 mesiacov)
Úväzok: 100 %
Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax
Pracovný čas: 7:00 – 14:30 / 14:30 – 22:00
Práca na zmeny: dvojzmenná
Dátum nástupu: 1. apríl 2024
Forma sprostredkovania: pohovor
Termín uzávierky podávania prihlášok: 21. marec 2024 (vrátane)

Požadované vzdelanie:

 • nevyžaduje sa

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • vek minimálne 18 rokov
 • dobrý zdravotný stav (potvrdenie o zdrav. spôsobilosti na výkon zamestnania)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • uchádzač o zamestnanie má v MRK a u ostatných obyvateľov obce prirodzenú autoritu a je považovaný za osobu s morálnymi zásadami
 • uchádzač o zamestnanie nesmie byť právoplatne odsúdený za
  • trestný čin podľa “1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu” Trestného zákona 300/2005 Z. z.
  • akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona 300/2005 Z. z.

Zručnosti, schopnosti:

 • znalosť maďarského a rómskeho jazyka je výhodou,
 • znalosť miestnych pomerov obyvateľov cieľovej skupiny je výhodou,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia je výhodou,
 • motivácia pre prácu s komunitou ohrozenou sociálnym vylúčením,
 • komunikatívnosť,
 • spoľahlivosť,
 • sebaovládanie,
 • asertivita.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením “Uchádzač MOaPS Hurbanovo”, zasielajte najneskôr  do 21. marca 2024 poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo. Žiadosť je možné doručiť aj elektronicky prostredníctvom e-služby slovensko.sk, prípadne v úradných hodinách osobne do podateľne Mestského úradu v Hurbanove. O termíne uskutočnenia pohovoru budú uchádzači informovaní písomne, telefonicky alebo elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste[104kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[30kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 7. marec 2024, 14:38 hod. | Web@Social Media Administrator