Oznámenie pre verejnosť | Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Mesto Hurbanovo na základe zaslania správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť, že do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Hurbanove – Oddelenie regionálneho rozvoja. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa zverejnenia.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.


Celé znenie

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030[131kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. január 2023, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator