Rozhodnutie č. 1087-3971/2020/Tit/371750216/Z3 o zmene a doplnení Integrovaného povolenia pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“

Mesto Hurbanovo, Mesto Hurbanovo zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hurbanovo v zmysle §25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právoplatné Rozhodnutie č. 1087-3971/2020/Tit/371750216/Z3 o zmene a doplnení Integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Čistiareň odpadových vôd“ Lokalita Sesíleš 9505, 947 01 Hurbanovo, okres Komárno v nasledovnom znení:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie č. 1087-3971/2020/Tit/371750216/Z3 o zmene a doplnení Integrovaného povolenia pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“ [406kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. marec 2020, 11:10 hod. | Web@Social Media Administrator