Slovenská inšpekcia životného prostredia | Rozhodnutie č. 9685-40443/2022/Mel/720060103/Z10-SP – „Potrubný a káblový most „V“ Heineken Slovensko Sladovne a.s.

V nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o zmene integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme integrované povolenie č. 9685-40443/2022/Mel/720060103/Z10-SP zo dňa 02.12.2022 pre prevádzku „Heineken Slovensko Sladovne, a.s.“, prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 541 991, ktoré dňa 08.12.2022 nadobudlo právoplatnosť.


Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Potrubný a káblový most – východ – Rozhodnutie (stavebné povolenie)[526kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. december 2022, 8:05 hod. | Web@Social Media Administrator