Slovenská inšpekcia životného prostredia | Rozhodnutie č. 9761-596/2023/Mel/720060103/Z11 – „Zmena integrovaného povolenia“ Heineken Slovensko Sladovne a. s.

V nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme integrované povolenie č. 9761-596/2023/Mel/720060103/Z11 zo dňa 09.01.2023 pre prevádzku „Heineken Slovensko Sladovne, a.s.“, prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 541 991, ktoré dňa 27.01.2023 nadobudlo právoplatnosť.


Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.


Rozhodnutie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie č. 9761-596_2023_Mel_720060103_Z11[619kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. február 2023, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator