Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, stály zoznam voličov zostavuje a vedie obec. Do stáleho zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí v nej majú trvalý pobyt. Podľa § 10 ods. 1 vyššie uvedeného zákona si volič môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť. Podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania rieši Mesto Hurbanovo v úradných hodinách:

pondelok: 08:00 - 15:30  
utorok: 08:00 - 15:00
streda: 08:00 - 17:00  
štvrtok: 08:00 - 15:00  
piatok: 08:00 - 15:00  

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o informáciu pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk

Žiadosť možno doručiť aj v listinnej forme na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Telefónny kontakt: +421 (0)35 3700 222 (klapka)


Zverejnené dňa: 23. apríl 2019, 14:11 hod. | Web@Social Media Administrator