Územný plán mesta Komárno – záverečné stanovisko z procesu posudzovania stategického dokumentu

Mesto Hurbanovo ako dotknutá obec v súlade s § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 24/6006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informuje verejnosť, že záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Komárno“ je sprístupnené na webstránke: https://www.hurbanovo.sk. Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť po dobu 14 dní od jeho doručenia na Mestskom úrade v Hurbanove na oddelení regionálneho rozvoja č. dverí 14 a robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie počas stránkových hodín.

 

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Územný plán mesta Komárno – záverečné stanovisko z procesu posudzovania stategického dokumentu [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. apríla 2017, 10:35 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 20. apríl 2017, 10:32 hod. | Web@Social Media Administrator