Verejná vyhláška Č.j.:1855_8598_2023 | Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – „Západoslovenská distribučná, a.s., – KO, Hurbanovo chatová oblasť – VNK TS NNK“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, § 36 ods. 4 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou.


Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška (neznámi účastník konania, § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.1907_9332_2023 – UK – VV – ZsE distr – bagrovisko[291kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. máj 2023, 14:00 hod. | Web@Social Media Administrator