Verejná vyhláška Č.j.:1862_10090_2023 | Stavebné povolenie na stavbu – „Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Podzáhradná ÚO02322“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 05.04.2023 podala SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 v konaní zastúpená Ing. Miroslavom Hroncom, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len “stavebník”) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu – „Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Podzáhradná ÚO02322“.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.1862_10090_2023 – SP-SPP- podzáhradná[1073kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. jún 2023, 8:12 hod. | Web@Social Media Administrator