Verejná vyhláška č.j. 1873_8801_2024 | Oznámenie o začatí územného konania a o upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | INS_FTTH_HURB_00_Hurbanovo_VULA

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), podľa § 36 ods. 1, § 36 ods. 4 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania verejnou vyhláškou, dotknutým orgánom osobitne, obvyklou formou. V zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa stavebný úrad od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.1873_8801_2024 – UK-VV-Slov.Telekom – VULA[675kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. marec 2024, 13:56 hod. | Web@Social Media Administrator