Verejná vyhláška č.j. 1937_9090_2024 | Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), podľa § 36 ods. 1, § 36 ods. 4 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo, obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk a obce Pribeta www.pribeta.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.1937_9090_2024 – SK- Pribeta-Centrum – 6bj.[278kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. apríl 2024, 11:37 hod. | Web@Social Media Administrator