Verejná vyhláška č.j. 1937_9708_2024 | Stavebné povolenie | Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 02.04.2024 podala Obec Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00306649 zastúpená starostom obce Norbertom Zsitvom (ďalej len “stavebník”) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu (novostavbu): Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo, obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk a obce Pribeta www.pribeta.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.1937_9708_2024 – SP- Pribeta-Centrum – 6bj.[453kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. máj 2024, 11:31 hod. | Web@Social Media Administrator