Verejná vyhláška Č.j.:1943_9315_2023 | Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – „Ladislav Uzsák – Rodinná farma – Maštaľ“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v súlade s ustanovením § 68 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška (neznámi účastník konania, § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.1943_9315_2023 – SK- Uzsák – zmena pred dokončením[330kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. máj 2023, 9:37 hod. | Web@Social Media Administrator