Verejná vyhláška Č.j.:1970_9292_2023 | Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka – „Vernerova Netta“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119, ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v konaní vo veci vydania povolenia odstránenia stavby pre žiadateľa Obec Pribeta, Hlavná 113 , 946 55 Pribeta na stavbu: „Rodinný dom súp.č. 902″ v obci Pribeta, na Robotníckej ulici, na pozemku register C KN parcela číslo 1046, katastrálne územie Pribeta, podľa § 16 ods. 2 a § 46 a § 4 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „ správny poriadok”) v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie účastníkovi konania Vernerova Netta.

Toto rozhodnutie sa podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručí verejnou vyhláškou, písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnú tabuľu Mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.hurbanovo.sk, a na úradnú tabuľu Obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.pribeta.sk. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje posledný deň jeho vyvesenia.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška Č.j.:1970_9292_2023 | Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka – „Vernerova Netta“[1534kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. jún 2023, 9:06 hod. | Web@Social Media Administrator