Verejná vyhláška Č.j.:1997-12051_2020 – stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní | Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Hurbanovo na št. ceste I/64

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.08.2020 podala MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., IČO : 36561193, Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Jánom Bahorecom (Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, reg. č. Sro/14891/N).

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.1997-12051_2020 – SP – MsVaK[510kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. november 2020, 9:15 hod. | Web@Social Media Administrator