Verejná vyhláška č.j. 2002-10151/2024 | Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | SD 21535 Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Konkolyho, ÚO02322-3.SC – 1.etapa

SPP – distribúcia, a.s., ., Plátennícka 19013/2, 825 09 , IČO: 35 910 739 (spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, reg. č. Sa/3481/B) v konaní zastúpená Ing. Miroslavom Hroncom, ., Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava (ďalej len “stavebník”) podal dňa 22.04.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „SD 21535 Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Konkolyho, ÚO02322-3.SC – 1.etapa“.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.2002_10151_2024 – SK-VV-SPP-Konkolyho-1.etapa[354kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. máj 2024, 13:31 hod. | Web@Social Media Administrator