Verejná vyhláška Č.j.:2068-10610/2024 | Stavebné povolenie | „Denný stacionár s kapacitou pre 13 klientov“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 06.05.2024 podala Obec Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00306649 zastúpená starostom obce Norbertom Zsitvom ďalej len “stavebník”), v konaní zastúpený GYGY – PROJEKT s.r.o., Radvaň nad Dunajom č. 393, 946 38 Radvaň nad Dunajom – Ing. Juraj Ďuríček a na základe tohto preskúmania vydáva podľa §§ 39, 39a a 66 stavebného zákona a §§ 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu (novostavba) „Denný stacionár s kapacitou pre 13 klientov“.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo, obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk a obce Pribeta www.pribeta.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č. j. 2068-10610/2024 – SP – Pribeta – denný stacionár[811kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 29. máj 2024, 9:34 hod. | Web@Social Media Administrator