Verejná vyhláška Č.j.:2068-9870/2024 | Oznámenie o spojení územného a stavebného konania o začatí spojeného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | „Denný stacionár s kapacitou pre 13 klientov“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), oznamuje podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo, obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk a obce Pribeta www.pribeta.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č. j. 2068-9870/2024 – SK- Pribeta-denný stacionár – VV[659kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. máj 2024, 12:41 hod. | Web@Social Media Administrator