Verejná vyhláška Č.j.:2130-10485/2024 | O začatí konania o predĺžení územného rozhodnutia stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | „Multifunkčný areál v obci Pribeta“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), podľa § 36 ods. 1, § 36 ods. 4 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby a využití územia dotknutým orgánom a organizáciám a účastníkom konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad upúšťa podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo, obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk a obce Pribeta www.pribeta.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č. j. 2130-10485/2024 – UK- mult. areál – Pribeta – predĺženie[1460kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 5. jún 2024, 9:30 hod. | Web@Social Media Administrator