Verejná vyhláška Č.j.:2276_12629_2021 – „Ustanovenie opatrovníka – Habara Jozef“

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117, ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v konaní vo veci vydania povolenia na odstránenie stavby „Rodinný dom súp.č. 968“ v zastavanom území mesta Hurbanovo, mestská časť Bohatá, na ul. Záhradnícka, na pozemku registra “C” parc. č. 1021, v katastrálnom území Bohatá, podľa § 16 ods. 2 a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len „ správny poriadok“) v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie: Účastníkovi konania Habara Jozef u s t a n o v u j e
opatrovníka Zoltána Horvátha, Á. Fesztyho 1423/1, 947 01 Hurbanovo
. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo a to podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku. 15 – dňová lehota pre podanie odvolania začína plynúť nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.2276_12629_2021 – Ustanovenie opatrovníka_Habara[136kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 27. september 2021, 9:58 hod. | Web@Social Media Administrator