Verejná vyhláška Č.k.:KPUNR-2023/391-2/1136/PAT | Rozhodnutie „Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Podzáhradná U002322″

Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej len „KPÚ Nitra”), podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon”) ako vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva toto rozhodnutie KPÚ Nitra v zmysle § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona, § 35 ods. 7 pamiatkového zákona a§ 36 ods. 3 pamiatkového zákona v nadväznosti na žiadosť stavebníka, SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 4494/448, 825 11 Bratislava-Ružinov (ďalej len „stavebník”), v zastúpení DllS – Projekciou stred, pracovisko Zvolen, doručenej dňa 08. 11. 2022, a z vlastného podnetu rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum s cieľom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Podzáhradná U002322″, ul. 28. októbra, Lipová, Podzáhradná, v rozsahu: SO 01 Plynovody, SO 01.1 Pripojovacie plynovody, SO 01.2 Dopojenia OPZ, SO 01.3 Prepoje a odpoje, kat. úz. Hurbanovo, okr. Komárno (ďalej len „stavba”).

Toto rozhodnutie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mestského a stavebného úradu mesta Hurbanovo, Krajského pamiatkového úradu Nitra, na webovom sídle Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk. Posledný deň vyvesenia rozhodnutia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška Č.k.:KPUNR-2023/391-2/1136/PAT[1697kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 11. január 2023, 8:20 hod. | Web@Social Media Administrator