Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností – Elemír Kotlár

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo 100365556/2018 zo dňa 14.02.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyhláška:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška o oznámení miesta ulož. písomností – E. KOTLÁR [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. február 2018, 8:59 hod. | Web@Social Media Administrator