Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností – FRUIT WORLD s.r.o.

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Nitra číslo 102274460/2018 zo dňa 19.11.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyhláška:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška o oznámení miesta ulož. písomností – FRUIT WORLD [68kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 27. november 2018, 10:11 hod. | Web@Social Media Administrator