Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností – M. ČOMOROVÁ

Mesto Hurbanovo ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) týmto vykonáva z dôvodu, že správnemu orgánu nie je známy pobyt adresáta, doručenie písomnosti verejnou vyhláškou.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyhláška:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška o oznámení miesta ulož. písomností – M. ČOMOROVÁ [66kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. január 2019, 14:15 hod. | Web@Social Media Administrator