Verejná vyhláška o oznámení miesta ulož. písomnosti – STOJKOVÁ S.

Mesto Hurbanovo ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) týmto vykonáva z dôvodu, že správnemu orgánu nie je známy pobyt adresáta, doručenie písomnosti verejnou vyhláškou. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť určenú do vlastných rúk v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyhláška:

 

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška o oznámení miesta ulož. písomnosti – STOJKOVÁ S. [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. júl 2018, 7:18 hod. | Web@Social Media Administrator