Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby | Rodinný dom súp. č. 366 – časť stavby

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO:00306452 zastúpené Mgr. Petrom Závodským, primátorom mesta (ďalej len “žiadateľ”) dňa 13.7.2020 podal žiadosť o povolenie odstránenia stavby “Rodinný dom súp. č. 366 – časť stavby”, nachádzajúcej sa v zastavanom území mesta Hurbanovo, na ulici Šáradská, na pozemku registra “C” parc. č.1612 v katastrálnom území Hurbanovo. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška (neznámi účastník konania, § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Nesvady a mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Nesvady www.nesvady.sk a mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Vyvesené od 17.7.2020 do 3.8.2020.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška – BK-Hurbanovo – č.j.792_2020-OŠ-2[148kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. júl 2020, 12:57 hod. | Web@Social Media Administrator