Verejná vyhláška | STAVEBNÉ POVOLENIE | “KN_Hurbanovo, Jednota_OD-VNK,TS,NNK” – Západoslovenská distribučná, a.s.,

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 08.12.2024 podala Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava (spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, reg.č. Sa/3879/B) v zastúpení Delpro s.r.o., Pod baštou 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36717657,zastúpená Mgr. Monikou Dóczé (ďalej len “stavebník”) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s t a v e b n é p o v o l e n i e na stavbu: KN_Hurbanovo, Jednota_OD-VNK,TS,NNK.

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška | STAVEBNÉ POVOLENIE | “KN_Hurbanovo, Jednota_OD-VNK,TS,NNK” – Západoslovenská distribučná, a.s.,[675kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. február 2024, 14:10 hod. | Web@Social Media Administrator