Verejná vyhláška – Stavebné Povolenie | SD/19509 – rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Železničná, ÚO02322

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 27.07.2021 podala SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, reg. č. Sa/3481/B) v konaní zastúpená Ing. Miroslavom Hroncom, Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec (ďalej len “stavebník”) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s t a v e b n é p o v o l e n i e na stavbu: „SD/19509 – rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Železničná, ÚO02322“.

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov – správny poriadok) spôsobom v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška č.j.2083_15039_2021 – SP-SPP- železničná-II.[738kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 30. november 2021, 13:58 hod. | Web@Social Media Administrator