Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní dotácii z rozpočtu Mesta Hurbanovo

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. jún 2018, 8:59 hod. | Web@Social Media Administrator