Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nám. Konkolyho-Thege 2, 947 01 Hurbanovo| 2023

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie
riaditeľ Základnej školy, Nám. Konkolyho-Thege 2, 947 01 Hurbanovo

 

Výberové konanie:


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy, Nám. Konkolyho-Thege 2, 947 01 Hurbanovo [124kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. máj 2023, 9:29 hod. | Web@Social Media Administrator