Výrub javora cukrodarného z dôvodu ohrozenia zdravia alebo značnej škody na majetku

IMG_20210805_092425735_cut


Oznamujeme obyvateľom, že v mesiaci september 2021 sa vykoná asanácia dvoch jedincov javora cukrodarného, ktoré rastú medzi štátnou cestou I. triedy a chodníkom pre chodcov na Komárňanskej ul. pri č.d. 152, nakoľko predstavujú priame riziko ohrozenia života a zdravia, alebo vzniku značnej škody na majetku z dôvodu ich značne zhoršeného zdravotného stavu. Presné určenie termínu výrubu bude vopred oznámené.

Za účelom posúdenia zdravotného stavu drevín druhu javor cukrodarný sa uskutočnila obhliadka na posúdenie zdravotného stavu a možné ohrozenie zdravia a majetku. Obhliadky sa zúčastnili zamestnanci Mestského úradu Hurbanovo odboru životného prostredia, Štátnej ochrany prírody, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a certifikovaný arborista.

Na miestnej obhliadke bolo zistené, že stav dvoch stromov je neodvrátiteľný a vážny. Na stromoch sú pozorovateľné poloparazitické rastliny, ako aj prítomnosť drevokaznej huby – Práchnovec kopytovitý, ktorý patrí medzi agresívne drevokazné huby. Prítomnosť plodníc v rôznych výškových úrovniach je jednoznačným znakom, že jadrová hniloba prebieha v pokročilom štádiu. Hniloba je najviac rozšírená na mieste výskytu plodníc, kde hrozí bezprostredný zlom.

Z dôvodu ich značne zhoršeného zdravotného stavu predstavujú priame riziko a to ohrozením zdravia alebo vzniku značnej škody na majetku. Po posúdení skutkového stavu bolo zo strany ŠOP SR a certifikovaným arboristom odporučené vykonať asanáciu dvoch kusov javora cukrodarného.


IMG_20210805_092642224

Zverejnené dňa: 26. august 2021, 14:18 hod. | Web@Social Media Administrator