Výzva na odstránenie buriny

Mesto Hurbanovo v rámci výkonu svojej činnosti zistilo, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú zákon NR SR č. 220/2004 Z.z. o starostlivosti o poľnohospodársku pôdu v znení neskorších zmien a predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov a VZN mesta Hurbanovo č. 93 o verejnom poriadku na území mesta Hurbanovo. Podľa článku 2, § 3, bod 5., písm. a) zo dňa 29.11.2012, ktoré znie:

Vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ’ nehnuteľnosti (ďalej užívateľ nehnuteľnosti) hraničiacej s verejným priestranstvom sa za účelom dodržiavania čistoty a verejného poriadku: A) stará o svoj pozemok takým spôsobom, najmä však kosením, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín, burín a dodržiava ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné prostredie mesta, (…).

 

Vyzývame všetkých vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskej pôdy a záhrad na území mesta Hurbanovo, na vyčistenie svojich pozemkov od buriny, zvlášť tých, na ktorých je premnožená palina.

 

Mesto Hurbanovo zároveň vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom (miestnymi komunikáciami, chodníkmi….) na okliesnenie, obstrihávanie stromov, kríkov a iných porastov, ktoré vyčnievajú na chodníky, cesty a ulice. Konáre, živé ploty upraviť na hranicu vlastného pozemku, tak aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.

Prostredníctvom pracovníkov Mesta Hurbanovo bude prevedená kontrola pozemkov poľnohospodárskej pôdy a viníc. Pokiaľ nenastane odburinenie pozemkov, pristúpi sa k uloženiu sankcií príslušnými orgánmi SR.


Posledná aktualizácia: 26. júla 2017, 08:50 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 7. jún 2019, 8:45 hod. | Web@Social Media Administrator