Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia objektov priľahlej budovy umelej ľadovej plochy“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 22.8.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia objektov priľahlej budovy umelej ľadovej plochy“.

Lehota na predkladanie ponúk do 2. septembra 2022 17:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..


Odkaz na elektronický prostriedok, kde prebieha komunikácia: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30332/summary

Verejný obstarávateľ sa rozhodol použitý postup zadávania zákazky zrušiť z nasledujúcich dôvodov:

1) všetky predložené ponuky presiahli finančné možnosti verejného obstarávateľa, teda predpokladanú hodnotu zákazky.

2) po vylúčení jedného uchádzača v súťaži ostala len jedna ponuka.

Po schválení ďalších finančných prostriedkov zastupiteľstvom alebo po prepracovaní projektovej dokumentácie bude zákazka opäť vyhlásená.


Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 22. augusta 2022 do 2. septembra 2022 do 17:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[373kB, .PDF]

Príloha č. 1 k Výzve – Návrh Zmluvy o dielo[57kB, .DOCX]

Príloha č.2 k Výzve – Zadanie[175kB, .XLSX]

Príloha č.3 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č.4 k Výzve – Elektronická komunikácia, registrácia a predkladanie ponúk[71kB, .DOC]

Projektová dokumentácia[24,72MB, .ZIP]


Zverejnené dňa: 22. august 2022, 15:30 hod. | Web@Social Media Administrator