Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE – Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 14.9.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE – Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo“.

Lehota na predkladanie ponúk do 23. septembra 2022 12:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..


Odkaz na elektronický prostriedok, kde prebieha komunikácia: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31415/summary


Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 14. septembra 2022 do 23. septembra 2022 do 12:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

Upozorňujeme všetkých záujemcov, že sa jedná o zariadenie pre seniorov, kde platia osobitné predpisy dodržiavania epidemiologických nariadení súvisiacich s pandémiou koronavírusu CoViD-19, ktoré bude potrebné striktne dodržiavať.


Dokumenty na stiahnutie:

Záznam z prieskumu trhu – KOTOLŇA SMARAGD[310kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[332kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – Návrh Zmluvy o dielo[103kB, .DOC]

Príloha č.2 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č.3 k Výzve – Elektronická komunikácia, registrácia a predkladanie ponúk[71kB, .DOC]

Výkaz-výmer[36kB, .ZIP]

PD_SMARAGD_HURBANOVO[15,4MB, .ZIP]


Zverejnené dňa: 14. september 2022, 14:52 hod. | Web@Social Media Administrator