Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 23.2.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády“.

Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 16. marca 2022 do 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 08. marca 2022 do 16. marca 2022 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

Záznam z prieskumu trhu – OKNA KD HURBANOVO[292kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[344kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – Návrh zmluvy o dielo[104kB, .DOCX]

Príloha č.2 k Výzve – Zadanie (cenová ponuka uchádzača)[50kB, .XLS]

Príloha č.2 k Výzve – Krycí list k zadaniu[37kB, .XLS]

Príloha č.3 k Výzve – vzory dokumentov pre uchádzača[45kB, .DOCX]

STAVEBNÁ ČASŤ[3,17MB, .ZIP]


Zverejnené dňa: 8. marec 2022, 16:00 hod. | Web@Social Media Administrator