Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Stavebné práce na predmet zákazky Multifunkčná športová plocha s prekrytím“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 29.3.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“. Predmetom zákazky je výstavba multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v meste Hurbanovo. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/619. Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.

Lehota na predkladanie ponúk do 5. mája 2021 10:00 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Bc. Jozefa Vanka, telefón: +421 (0)35 3700 251, email: jozef.vanko@hurbanovo.sk v termíne od 31. marca 2021 do 5. mája 2021 do 10:00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva a prílohy v systéme riadenia obstarávania ERANET[weblink]

Úprava podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky a zmena lehoty na predkladanie ponúk a termínu otvárania ponúk[291kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 31. marec 2021, 11:13 hod. | Web@Social Media Administrator