Výzva na preskúmanie aktuálnosti Územného plánu mesta Hurbanovo 2024

Územnoplánovacia dokumentácia mesta Hurbanovo bola obstarávaná v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Spracovateľom dokumentácie je spracovateľ Územného plánu mesta AŽ Projekt Bratislava Ing. Mária Krumpolcová. Mesto Hurbanovo uzavrelo dohodu s oprávnenou osobou – Ing. arch. Peter Derevenec (reg. číslo 063) na vykonávanie obstarávateľskej činnosti (ďalej len obstarávateľ) v zmysle §2a zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Táto územnoplánovacia dokumentácia bola verejne prerokovaná a následne schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove

Na základe uvedených skutočností Vás (obyvateľov mesta, organizácie sídliace na území mesta) v rámci prípravných prác vyzývame o zaslanie návrhov, zámerov a pripomienok k Územnému plánu mesta Hurbanovo. Vaše návrhy, zámery a pripomienky prosíme predložiť najneskôr do 31. júla 2024 na Mestský úrad v Hurbanove..


Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na preskúmanie aktuálnosti Územného plánu mesta Hurbanovo 2024[242kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 14. máj 2024, 13:55 hod. | Web@Social Media Administrator