VZN č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo – plné znenie

Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnení a ustanoveniami §2, § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo (Plné znenie)


Celé znenie:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

VZN č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo – Plné znenie[93kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. máj 2022, 11:11 hod. | Web@Social Media Administrator