Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo