Zmeny v nakladaní s odpadmi od 01. januára 2022

Slider 773 x 263 px - TKO slider 2022

Od 01. januára vstupuje do účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie Mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 146. K zmenám dochádza predovšetkým z dôvodu, že Mesto Hurbanovo bude zabezpečovať zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov prostredníctvom externej spoločnosti FCC Slovensko. Zámerom prenechania poskytovaných služieb v odpadovom hospodárstve bolo zefektívnenie nakladania s odpadom a zníženie nákladov s tým spojených.

Celé znenie:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Info materiál pre občanov – Zmeny v nakladaní s odpadmi od 01. januára 2022 [116kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 29. december 2021, 11:16 hod. | Web@Social Media Administrator