Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť – zastavané plochy a nádvorie parc. č.2531/1, kú. Hurbanovo