Zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľnosť – zastavané plochy a nádvorie parc. č.2531/1, kú. Hurbanovo


Zverejnené dňa: 16. máj 2017, 10:21 hod. | Web@Social Media Administrator