Zverejnenie zámeru mesta vypožičať nehnuteľnosť n.š.1325-5357_2021 | OZ Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie

Zverejnenie zámeru mesta vypožičať nehnuteľnosť v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č.40/1964 Zb.) v platnom znení, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 390/2021-MZ Mesto Hurbanovo oznamuje svoj zámer vypožičať nehnuteľnosť. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Zámer:


Dokumenty na stiahnutie:

Zverejnenie zámeru mesta vypožičať nehnuteľnosť n.š.1325-5357_2021 – OZ Asociacia [70kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 30. marec 2021, 15:45 hod. | Web@Social Media Administrator