Pozvánka na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove |17. december 2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opätovne zvolávam 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

17. decembra 2019, t. j. v utorok so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre spoločenské, športové organizácie a cirkvi pôsobiace na území mesta na rok 2020
 5. Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na roky 2020, 2021 a 2022
 6. Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo
 7. Rôzne
  1. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2020
  2. Projekt – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
  3. Dotácia z Environmentálneho fondu na rok 2020
 8. Diskusia
 9. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 12. december 2019, 14:13 hod. | Web@Social Media Administrator