Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 7. február 2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

7. februára 2019 (štvrtok) od 17:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta č. 116 o príspevkoch v školstve s účinnosťou od 1. marca 2019
 5. Návrh na zrušenie Komisie pre regionálnu spoluprácu pri MZ v Hurbanove
 6. Návrh na schválenie členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Hurbanove
 7. Delegovanie členov do školských rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 8. Návrh na zmenu členov dozornej rady spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
 9. Prerokovanie petície za vybudovanie verejného vodovodu v Hroznovej ulici v Hurbanove
 10. Prerokovanie petície za osadenie dvoch spomaľovacích prahov na Ordódyho ulici v Hurbanove
 11. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/6/2018
 12. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra mesta HK/7/2018
 13. Mimosúdna dohoda – návrh na urovnanie – informatívna správa
 14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018
 15. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2019
 16. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove z funkcie
 17. Návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove
 18. Rôzne
  1. Súhlas s odpredajom pozemku – František Lovász
  2. Žiadosť o uzatvorenie Kúpnej zmluvy – Západoslovenská distribučná, a.s.
  3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s.
  4. Žiadosť o odpredaj pozemku – Tibor Stojka
 19. Diskusia
 20. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 1. február 2019, 8:21 hod. | Web@Social Media Administrator